اخرین محصولات ثبت شده

دانلود پاورپوینت نمایش اعداد به صورت اعشاری و کسری

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نمایش اعداد به صورت اعشاری و کسری فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 8 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ضرب کسر در کسر

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ضرب کسر در کسر فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 7 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ضرب عدد صحیح در کسر و بر عکس

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ضرب عدد صحیح در کسر و بر عکس فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کسر و اعداد اعشاری

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کسر و اعداد اعشاری فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تقارن و قرینه یابی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تقارن و قرینه یابی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت درصد

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت درصد فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 8 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مساحت شکل های هندسی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مساحت شکل های هندسی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کاربرد نسبت و تناسب

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت کاربرد نسبت و تناسب فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 10 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ضرب تقریبی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ضرب تقریبی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 8 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت معرفی عددهای مرکب و ثانیه

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت معرفی عددهای مرکب و ثانیه فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نسبت و تناسب

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نسبت و تناسب فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 11 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اندازه گیری مساحت

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اندازه گیری مساحت فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 7 پاورپوینت با محیط حرفه ای بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل